لوگوی تایید و نماد اعتبار به منظور تایید وبسایت استفاده کننده از دروازه پرداخت به کار می‌رود. بر اساس قوانین، تمامی وبسایت‌های استفاده کننده از درگاه پرداخت، می‌بایست کد مربوط به لوگوی تایید و نماد اعتبار را در قسمتی از وبسایت خود که برای کاربران قابل مشاهده باشد، قرار دهند.

جهت نمایش لوگوی تایید و نماد اعتبار پذیرنده کافیست کد زیر را در بخش مورد نظر در قالب سایت خود قرار دهید :

<script src="http://rahapal.com/trust/logo" type="text/javascript"></script>

کد پس از اجرا مانند شکل زیر خواهد بود :