جدول خطا و پاسخ‌های برگشتی وب‌سرویسکد شرح
۱۰۰عملیات موفقیت آمیز
۱۰۱عملیات پرداخت موفق بوده و قبلا PaymentVerification تراکنش انجام شده است
۱۰۲اتصال به وب سرویس انجام نشد
درخواست باید از طریق وب سرویس ارسال شود
مقداری برای MerchantID ارسال نشده است
مقداری برای Amount ارسال نشده است
مقداری برای CallbackURL ارسال نشده است
حداقل مبلغ قابل پرداخت ۱۰۰ تومان می‌باشد
MerchantID وارد شده در سیستم یافت نشد
MerchantID وارد شده فعال نیست
اکانت شما تجاری نیست, لذا امکان استفاده از وبسرویس را ندارید
IP معتبر نیست
-۱۰آدرس بازگشتی با آدرس درگاه پرداخت ثبت شده همخوانی ندارد
-۱۱خطای در وب سرویس - ایجاد تراکنش با خطا مواجه شد
-۱۲مقدار Authority ارسالی معتبر نیست - تراکنش یافت نشد
-۱۳مقداری برای Authority ارسال نشده است
-۱۴اطلاعات تراکنش یافت نشد, مقدار Authority را برسی کرده و صحیح بودن آن اطمانان حاصل کنید
-۱۵تراکنش پرداخت نشده است
-۱۶مبلغ ارسال شده با مبلغ تراکنش یکسان نیست, مقدار Amount را برسی کرده و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید
-۱۷دسترسی شما به این تراکنش رد شد, Authority این تراکنش برای MerchantID شما ثبت نشده است
-۱۸پرداخت تراکنش با موفقیت انجام شده است, اما در بروزرسانی کیف پول پذیرنده مشکلی پیش آمده است
-۱۹وضعیت تراکنش نامشخص است